Informacje o kierunku
Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, numer programu nauczania: 2102/SP, SP/MEN/1996.10.17
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rekrutacja
Na kierunek technik bezpieczeństwa i higieny pracy, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,

  • 4 zdjęcia,

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,

  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy należy: sporządzanie bieżącej oraz okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące przepisy i normy, ustalanie zgodności oddawanych do użytku obiektów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z dokumentacją projektową, identyfikowanie zagrożenia i redukowanie ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, ocenianie ekonomicznych skutków zagrożeń. Ponadto technik bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza szkolenia bhp nowo przyjętych pracowników oraz w momencie zagrożenia życia i zdrowia pracowników wstrzymuję pracę urządzeń i maszyn.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą być zatrudnieni we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy, w których wymagany jest nadzór warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również mogą prowadzić własną działalność gospodarczą jako specjaliści ds. BHP.

Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu przygotowanie do:

  • właściwego oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy;

  • umiejętnego rozwiązywania problemów organizacyjnych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

  • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

  • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne lub biologiczne występujące w środowisku pracy, jak również określania sposobów ich eliminowania bądź ograniczania;

  • prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

  • prowadzenia działalności gospodarczej.

Plan nauczania:

Lp.

Przedmioty nauczania

1.

Podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego

2.

Techniki wytwarzania z materiałoznawstwem

3.

Podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji

4.

Toksykologia

5.

Podstawy ergonomii i fizjologii pracy

6.

Podstawy psychologii i socjologii

7.

Prawna ochrona pracy

8.

Techniczne bezpieczeństwo pracy

9.

Analiza i ocena zagrożeń

10.

Szkolenie i popularyzacja zagrożeń BHP

11.

Ochrona naturalnego środowiska i ochrona ppoż.

12.

Użytkowanie komputera

13.

Zajęcia praktyczne

14.

Podstawy przedsiębiorczości

Praktyka zawodowa: po dwa tygodnie w semestrze I i II.
 


 

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design