Informacje o kierunku
Zawód: Technik informatyk
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, numer programu nauczania: 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika informatyki.

Rekrutacja
Na kierunek technik informatyk, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,

 • 4 zdjęcia,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik informatyk; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,

 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik informatyk należy: zajmowanie się administrowaniem sieci, programowanie oraz testowanie oprogramowania, projektowanie stron www, ulepszanie i opracowywanie komputerowych systemów operacyjnych i aplikacji, wdrażanie nowoczesnych programów, składanie oraz konfigurowanie sprzętu jak również projektowanie wyposażenia komputerowego. Technik informatyk zajmuję się także prowadzeniem szkoleń, architekturą komputerową oraz pisaniem i testowaniem innowacyjnych programów komputerowych.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik informatyk, mogą być zatrudnieni w każdym przedsiębiorstwie posiadającym własną siec komputerową, w firmach zajmujących się eksploatacją oraz tworzeniem oprogramowania komputerowego, sklepach komputerowych, punktach serwisowych, firmach administrujących sieci komputerowe, działach obsługi marketingowej lub graficznej firm, bądź mogą otworzyć własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.


Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik informatyk ma na celu przygotowanie do:

 • sprawnego posługiwania się systemami operacyjnymi;

 • umiejętnej pracy w sieciach komputerowych;

 • znajomości podstaw programowania;

 • umiejętnego doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania;

 • obsługi urządzeń peryferyjnych, np. drukarki, skanery;

 • umiejętnej obsługi oprogramowania użytkowego;

 • projektowania baz danych.


 

Plan nauczania:

Lp.

Przedmioty nauczania

1.

Systemy operacyjne i sieci komputerowe

2.

Oprogramowanie biurowe

3.

Programowanie strukturalne i obiektywne

4.

Urządzenia techniki komputerowej

5.

Multimedia i grafika komputerowa

6.

Język angielski zawodowy

7.

Podstawy przedsiębiorczości

8.

Zajęcia specjalizacyjne*

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie.

* Program wybranej przez szkołę specjalizacji opracowuje szkolny zespół przedmiotowy właściwy dla zawodu.


 
 


 

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design