Informacje o kierunku
Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, numer programu nauczania: 515 [01] SP/MEN/MFMJJ/2006.06.30.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia.

Rekrutacja
Na kierunek technik ochrony fizycznej osób i mienia, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,

 • 4 zdjęcia,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,

 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły

 • zaświadczenie o niekaralności.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia należy: zapewnianie bezpieczeństwa życia, nietykalności osobistej i zdrowia obywateli, jak również zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom przeciwko mieniu oraz przeciwdziałanie powstawaniu szkody, która mogłaby wyniknąć z tych zdarzeń. Technik ochrony fizycznej osób i mienia nie dopuszcza do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, kieruje jednostką organizacyjną uprawnianą zgodnie z przepisami prawa do zarządzania nią, w tym do ochrony obiektów, urządzeń i obszarów podlegających obowiązkowej ochronie. Absolwent kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz do organizowania wewnętrznych służb ochrony.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia, mogą być zatrudnieni w renomowanych firmach ochroniarskich, wewnętrznych służbach ochrony bądź mogą ubiegać się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia ma na celu przygotowanie do:

 • organizowania oraz realizowania ochrony fizycznej osób i mienia

 • prowadzenia działalności w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz wykrywania zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej

 • analizowania stanu potencjalnych zagrożeń

 • samodzielnego kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej

 • prowadzenia dokumentacji służb ochrony, dokumentacji związanej z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz innej niezbędnej dokumentacji

 • właściwego stosowania nowoczesnych metod i środków zabezpieczenia technicznego osób i mienia

 • udzielania pomocy przedlekarskiej

 • posługiwania się bronią palną.

Plan nauczania:

Lp.

Przedmioty nauczania

1.

Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony

2.

Organizacja ochrony osób i mienia

3.

Ochrona obiektu i techniczne środki zabezpieczenia osób i mienia

4.

Ochrona imprez masowych

5.

Organizacja ochrony konwoju

6.

Ochrona osób

7.

Techniki samoobrony i interwencji

8.

Podstawy ekonomii, organizacji i zarządzania

9.

Podstawy prawa

10.

Podstawy psychologii i socjologii pracy

11.

Wybrane zagadnienia z kryminologii i kryminalistyki

12.

Etyka zawodowa

13.

Ratownictwo

14.

Wyszkolenie strzeleckie

15.

Usługi detektywistyczne

16.

Podstawy przedsiębiorczości

Praktyka zawodowa: po dwa tygodnie w semestrze II i III (łącznie 100 godzin).
 


 

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design